Вход на сайт

Эл. почта:
Пароль:

Регистрация на сайте

Фамилия: Область:
Имя: Населенный пункт:
  Отчество: Номер телефона:
  Эл. почта: Компания:
   Пароль: Должность:
   Повторите пароль: Год начала работы:
   Фото:
   С правилами размещения объектов согласен

   Забыли пароль?

   Укажите эл. почту — мы вышлем Вам новый пароль для входа
   Эл. почта:

   Проблема на сайте

   Закрыть
   Ваш email:
   (необязательно)
   Расскажите нам, что случилось

   Внеочередное общее собрание НРО 5,сентября 2018 ПРОЭКТ УСТАВА

   • Олейников Андрей

    Олейников Андрей Игнатьевич

    29 августа 2018 в 19:05

    “ З А Т В Е Р Д Ж Е Н О ”
    Протоколом Загальних зборів
    Громадської організації «Асоціації фахівців
    з нерухомості (ріелторів) Миколаївської області»
    від «____» вересня 2018 року
    С Т А Т У Т
    ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

    МИКОЛАЇВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ
    АСОЦІАЦІЯ ФАХІВЦІВ З НЕРУХОМОСТІ
    (РІЄЛТОРІВ) УКРАЇНИ

    ( Н О В А Р Е Д А К Ц І Я )

    м. Миколаїв – 2018 р.
    1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:
    1.1.МИКОЛАЇВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ АСОЦІАЦІЇ ФАХІВЦІВ З НЕРУХОМОСТІ РІЕЛТОРІВ) УКРАЇНИ (надалі - Організація ) є правонаступником громадської організації МИКОЛАЇВСЬКЕ МІСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ АСОЦІАЦІЇ ФАХІВЦІВ З НЕРУХОМОСТІ РІЕЛТОРІВ) УКРАЇНИ яка є неприбутковою організацією, що об'єднує осіб які займаються здійсненням операцій з нерухомим майном (ріелторською діяльністю).
    1.2.Організація є місцевим осередком АСОЦІАЦІЇ ФАХІВЦІВ З НЕРУХОМОСТІ (РІЕЛТОРІВ) УКРАЇНИ (надалі - Асоціація), яка створена і діє на засадах добровільності, професійності, рівноправності її членів, самокерування, законності, гласності.
    1.3.Організація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України „Про громадські об`єднання”, чинного законодавства України та цього Статуту.
    1.4.Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації в порядку, який встановлено законом, має рахунки в банківських установах, печатки, штампи, бланки, іншу атрибутику та символіку, зразки яких затверджуються Радою Організації. Символіка реєструється у встановленому порядку.
    1.5.Організація має назву:
    - повну: МИКОЛАЇВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ “АСОЦІАЦІЇ ФАХІВЦІВ З НЕРУХОМОСТІ (РІЕЛТОРІВ) УКРАЇНИ”
    - скорочену: МРО “АФНУ”.
    1.6.Організація здійснює свою діяльність на території Миколаївської області.
    1.7.Організація може виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права, нести обов'язки, пов’язані з її діяльністю, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському та третейському судах.
    1.8.Стосовно всіх питань щодо статутної (своєї) діяльності, Організація підзвітна Асоціації.
    1.9.Втручання органів державної влади, місцевого самоврядування та їх посадових осіб у діяльність Організації, так само як і втручання Організації у діяльність органів державної влади, місцевого самоврядування та інших об’єднань громадян не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
    2.ГОЛОВНА МЕТА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ:
    2.1. Головною метою Організації є сприяння в регулюванні ріелторської діяльності, формування і розвиток інфраструктури ринку нерухомості в Україні, об'єктивність і законність її проведення, функціонування конкурентного середовища серед суб'єктів ріелторської діяльності, впровадження в практику ріелторської діяльності міжнародних норм та правил, а також інших законів і нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них. Взаємодія з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, судовими органами, користувачами ріелторських послуг, а також для вирішення інших законних діяльностей, спрямованих на захист та задоволення законних соціальних, економічних, творчих, культурних та інших спільних інтересів її членів у Миколаївській області.
    2.2. Основними напрямками діяльності Організації є:
    - сприяння створенню в Миколаївській області умов для функціонування цивілізованого ринку нерухомого майна;
    - сприяння залученню до співпраці державних, громадських, профспілкових і комерційних організацій, діяльність яких спрямована на комплексне вирішення проблем вдосконалення форм і методів роботи на ринку нерухомості;
    - сприяння утворенню інформаційно - пошукових систем в області операцій з нерухомістю і загальноукраїнського та регіонального банків даних про ринок нерухомості;
    - сприяння оперативному обміну інформацією між членами Організації та Асоціації, учасниками її проектів і програм, а також іншими зацікавленими структурами;
    - створення банків даних документів, правил діловодства і процедур взаєморозрахунків між рієлторами та їх клієнтами при проведенні операцій з нерухомістю;
    сприяння наданню допомоги членам Організації у вирішенні їх проблем, вивченні і впровадженні досвіду міжнародної практики;
    - сприяння у вирішенні суперечливих питань у взаємовідносинах між членами Організації, а також між членами Організації і їх партнерами;
    - сприяння координації і проведенню громадських досліджень ринку нерухомості, збиранню і обробці статистичної і аналітичної інформації;
    - сприяння професійній підготовці членів Організації;
    - поширення інформації і пропагування своїх ідей та цілей;
    - заснування засобів масової інформації;
    - сприяє професійній підготовці своїх членів шляхом проведення семінарів, курсів, тренінгів, круглих столів, конференцій тощо.
    2.3. Для досягнення цілей і здійснення статутних (своїх) завдань Організації в порядку, установленому діючим законодавством, має право:
    - виступати учасником суспільно-правових відносин, здобувати майнові і немайнові права;
    - мати власне майно і самостійний баланс;
    - представляти і захищати свої інтереси і інтереси своїх членів у судах, державних та громадських органах, організаціях, установах і підприємствах (а також їх об'єднань) усіх видів і форм власності, а також у взаємовідносинах з фізичними особами;
    - отримувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
    - здійснювати господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення юридичних осіб (товариств, підприємств);
    - вносити пропозицій до органів влади і управління.
    3. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ:
    3.1.Членство в Асоціації може бути індивідуальним.
    3.2.Індивідуальними членами можуть бути громадяни, якім виповнилося 18 років і які постійно займаються операціями з нерухомістю на території Миколаївської області, підтримують мету, завдання організації та Асоціації, визнають Статут Організації та Асоціації і сплачують членські внески.
    3.3.Прийом індивідуальних членів здійснюється Радою Організації на підставі особистої заяви громадянина, яка подається до Ради Організації згідно Положення про прийом та виключення з Асоціації. Рішення Ради Організації затверджує Рада Асоціації.
    3.4.Члени Організації мають право:
    - обирати і бути обраними в органи управління і контролю Організації та Асоціації;
    - на представництво і захист своїх інтересів;
    - приймати учать у плануванні і обговоренні діяльності Організації та Асоціації;
    - брати участь у виконанні конкретних проектів та програм, які розробляються Організацією та Асоціацією і які знаходяться у сфері їх інтересів. При цьому використовувати свої матеріальні виробничі, фінансові, організаційні та інші можливості;
    - вносити пропозиції щодо покращення роботи Організації та Асоціації;
    - отримувати консультативну допомогу з боку Організації та Асоціації, а також користуватися іншими пільгами, які впроваджуються рішеннями Організації та Асоціації;
    - добровільно вийти із Організації на підставі письмової заяви.
    3.5.Члени Організації зобов'язані:
    - приймати участь в діяльності Організації та Асоціації;
    - сприяти Організації в досягненні її цілей і вирішенні статутних завдань;
    дотримуватись вимог цього Статуту, Статуту Асоціації та регламентуючих документів керівних органів Організації та Асоціації;
    - своєчасно сплачувати вступні і членські внески, підтримувати Організацію матеріально і іншим чином.
    3.6.Члени Організації не відповідають за зобов'язаннями Організації та Асоціації, а Організація та Асоціація не відповідають за зобов'язаннями своїх членів.
    3.7. Членство у Організації може бути припинено:
    - шляхом подання членом Організації до Ради Організації письмової заяви згідно Положення про прийом та виключення з Асоціації;
    - шляхом прийняття рішення Радою Організації про виключення члена Організації, який не виконує та порушує статутні вимоги Організації та Асоціації чи перешкоджає досягненню мети й завдань Організації та Асоціації, дії якого завдали моральні чи матеріальні збитки Організації та Асоціації.
    3.8. Рішення Ради Організації про припинення членства в Організації затверджує Рада Асоціації.
    3.9.Член Організації, виключений по рішенню Ради Організації має право подати на дане рішення відповідну скаргу на розгляд Ради або/та З’їзду Асоціації.
    4. СТРУКТУРА ТА СТАТУТНІ (КЕРІВНІ) ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ:
    4.1. Вищим керівним органом Організації є Загальні збори (надалі - Збори), які скликаються Радою Організації. Збори скликаються не рідше одного разу на рік. Про скликання і порядок денний Зборів члени Організації повідомляються не пізніше ніж за один місяць до їх відкриття. В роботі Зборів приймають участь усі члени Організації. Засоби зв`язку під час Зборів не використовуються.
    4.2. Позачергові Збори можуть скликатися за ініціативою Голови Ради Організації, Ревізійної комісії або на вимогу 25 % членів Організації, оформленої письмово від імені кожного члена. Повідомлення членів Організації про скликання позачергових Зборів проводиться не пізніше ніж за один місяць до їх проведення.
    4.3. Збори вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше як 60% від загальної кількості членів Організації. Рішення приймаються закритим чи відкритим голосуванням та вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх членів Організації, за виключенням питань щодо внесення змін та доповнень до Статуту, реорганізації та ліквідації Організації, де за таке рішення повинні проголосувати не менше 3/4 присутніх на Зборах членів Організації.
    4.4. Збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Організації, у тому числі і з тих, що передані Зборами до компетенції виконавчого органу Організації.
    4.5.До компетенції Зборів відноситься:
    - прийняття та затвердження Статуту Організації, внесення до нього змін і доповнень;
    - обрання і відкликання Голови Ради Організації, Голови Ревізійної комісії, членів Ради і Ревізійної комісії Організації, а також заслуховування їх звітів;
    - обрання делегатів на З’їзд Асоціації, якщо він проводиться у вигляді делегатського;
    - висування кандидатів у керівні органи Асоціації;
    - приймання рішень щодо реорганізації чи ліквідації Організації;
    - реалізація права власності на майно та кошти Організації.
    4.6.У період між Зборами керівним органом Організації є Рада, яка повноважна вирішувати будь-які питання щодо діяльності Організації, що не належать до виключної
    компетенції Асоціації та Зборів Організації, та яка обирається Зборами на два роки. Організація обирає склад Ради на Зборах. Чисельність Ради, форма її обрання, а також форма роботи визначаються Зборами Організації.
    4.7. Рада Організації:
    - скликає Збори, пропонує питання для обговорення на Зборах;
    - розглядає питання про прийом в члени Організації;
    - готує подання на прийом, виключення з членів Асоціації;
    - приймає до свого розгляду інші питання в межах Статуту Асоціації та цього Статуту;
    - встановлює і регулює, відповідно з цим Статутом, розмір, порядок надходження і використання членських, цільових та інших внесків;
    - приймає рішення про створення юридичних осіб (товариств, підприємств), затверджує їх Статути (Положення), зразки печаток і штампів;
    - створює, в разі необхідності, для поліпшення керування Організацією допоміжні структури Організації.
    4.8. Засідання Ради проводяться за мірою необхідності, але не рідше одного разу на три місяці. Рішення вважаються правомочними, якщо на засіданні присутні члени Ради, які мають не менше ніж 60% голосів. Веде засідання Ради Голова Ради.
    4.9. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів присутніх членів. У випадку рівності голосів голос Голови є вирішальним.
    4.10. Кожний член Ради має один голос, який може передати іншому члену Організації, в зв`язку з чим оформлює відповідне доручення, підтверджене Головою Ради Організації чи посвідчене нотаріусом. Член Організації не має права голосу при вирішенні Зборами Організації питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Організацією.
    4.11.Рішення Ради можуть прийматися методом опитування, без використання засобів зв`язку, для чого оформлюється протокол опитування, підписаний членами Ради. Рішення, прийняте таким чином, повинно бути підписане членами, які мають не менш як 60% голосів.
    4.12.Голова Ради Організації обирається Зборами на два роки, він:
    - очолює Організацію, а також керує Радою;
    - звітує про діяльність Організації перед членами Організації на Загальних зборах з періодичністю не менше 1 разу на рік;
    - без доручення діє від імені Організації і виступає від її імені в державних, громадських органах, організаціях, установах, підприємствах і їх об'єднаннях усіх видів і форм власності і судових органах, а також перед громадянами як в Україні, так і поза її межами, дає доручення, в тому числі з правом передоручення;
    - забезпечує господарське використання майна Організації, володіє правом першого підпису на фінансових (включаючи банківські) документах, заключає від імені Організації договори (контракти, угоди) з юридичними і фізичними особами;
    - видає накази, розпорядження, дає доручення і вказівки, обов'язкові для усіх працівників Організації;
    - здійснює іншу діяльність в межах своїх повноважень;
    - для забезпечення практичної діяльності може назначити на посаду виконавчого директора Організації і наділяти його повноваженнями, які не виходять за межи тих, якими сам володіє, або сам може здійснювати виконавчі функції .
    4.13. Контроль фінансово-господарською діяльністю Організації здійснюється Ревізійною комісією. Голова Ревізійної комісії, а також її члени обираються Зборами на два роки в загальній кількості не менше трьох осіб. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Ради Організації, Виконавчий директор Організації та інші посадові особи.
    4.14.Ревізійна комісія може вимагати скликання позачергових Зборів або засідання Ради. якщо виникла загроза інтересам Організації чи її членів, або виявлені зловживання з боку посадових осіб Організації чи її членів.
    До повноважень Ревізійної комісії належить:
    - здійснювати контроль за фінансово:господарською діяльністю Організації;
    - перевіряти правильність використання і збереження грошових коштів та матеріальних цінностей;
    - отримувати у посадових осіб Організації необхідні документи, фінансові та інші документи, а також особисті пояснення та інформацію;
    - вносити на Збори Організації пропозиції за матеріалами перевірок.
    - звітувати про фінансово-:господарську діяльність Організації на Зборах з періодичністю 2 рази на рік;
    4.15. Роботою Ревізійної комісії керує Голова Ревізійної комісії, що обирається Зборами Організації на два роки.
    4.16. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Організації та розгляду скарг.
    Члени Організації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена Організації, Голови, Ради або його члена, або члена Загальних зборів шляхом подання письмової скарги, а саме:
    • на дії, бездіяльність або рішення члена Організації, члена Загальних зборів – первинна скарга подається до Голови, який зобов’язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги – повторна скарга подається до Ради, яка зобов’язане розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Організації, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Радою – повторна скарга подається до Загальних зборів Організації, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому, або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;
    • на дії, бездіяльність або рішення Голови – первинна скарга подається до Ради Організації, яке зобов’язане розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також Голови дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Радою – повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також Голови дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;
    • на дії, бездіяльність або рішення Ради, члена Ради, члена Загальних зборів – первинна скарга подається до Голови, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Ради, члена Загальних зборів, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Головою – повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Ради, члена Загальних зборів, дії чи бездіяльність або рішення якого оскаржується.

    5.МАЙНО ТА КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ:
    5.1.Організація може мати у власності і оперативному управлінні власні кошти та інше майно. необхідне для здійснення її статутних завдань.
    5.2. Джерелами надходження грошей і іншого майна Організації є:
    - вступні, членські, цільові та інші грошові та іншого вигляду майнові внески членів Організації;
    - спонсорські та благодійні внески, а також кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань вітчизняних і закордонних юридичних і фізичних осіб;
    - пасивні доходи;
    - кошти або майно, які надходять таким неприбутковим організаціям, від проведення їх основної діяльності;
    - кошти та інше майно, передані Організації засновниками і державою;
    - доходи від цінних паперів;
    - надходження від господарської та іншої комерційної діяльності створених Організацією юридичних осіб (товариств, підприємств).
    - інші кошти і майно, набуті на засадах, що не заборонені законодавством.
    5.3.Організація встановлює і регулює, відповідно з цим Статутом, розмір порядок надходження і використання вступних, членських, цільових та інших внесків, І також інших коштів та майна в межах, встановлених Асоціацією.
    5.4.Внесками можуть бути матеріальні цінності, цінні папери, паї і частки, будинки, . споруди, земельні ділянки, а також інше нерухоме майно, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, обладнання та устаткування, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), кошти, в тому числі в іноземній валюті. Вартість внеску визначається на момент його передання Організації.
    5.5. Організація може мати у власності матеріальні цінності, цінні папери, будинки, споруди, земельні ділянки, а також інше нерухоме майно, успадкування та інше майно, кошти, з тому числі в іноземній валюті, необхідні для діяльності Організації.
    5.6.Кошти та майно Організації спрямовуються на фінансування та реалізацію її статутних завдань за рішеннями керівних органів відповідно до компетенції, що визначені цим Статутом.
    5.7.Організація володіє, користується та розпоряджається на правах оперативного правління відокремленою часткою майна Асоціації.
    5.8. Члени Організації, які припинили членство в Організації або виключені з неї, не мають права на частку майна і коштів Організації.
    5.9.Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна громадського об`єднання: доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.
    5.10 Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед (учасників), членів організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов`язаних з ними осіб.
    6.ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ:
    6.1. Організація підзвітна Загальним зборам.
    6.2. Організація веде оперативний і бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструється в органах державної податкової інспекції і вносить в бюджет платежі в порядку і розмірах, передбачених законодавством.
    6.3. Відповідальність за належне, виконання цих вимог покладається на головного бухгалтера Організації, який наділяється відповідними правами і звітує Голові Ради.
    6.4. Фінансовий рік складається з 1 січня по 31 грудня включно.
    6.5. Річний звіт складається і затверджується не пізніше ніж через один місяць після завершення фінансового року. До Асоціації звіт повинен поступати не пізніше ніж через сорок пять діб після завершення фінансового року.
    6.6. Організація та її посадові особи несуть відповідальність за достовірність даних, що містяться у звіті та балансі згідно з чинним законодавством.
    7.ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ:
    7.1 Зміни і доповнення до Статуту Організації приймаються Загальними Зборами Організації та затверджуються Радою Асоціації.
    7.2. Загальні Збори Організації, на яких розглядаються питання, пов'язані з внесенням змін і доповнень до Статуту , вважаються правомочними, що на них присутні не менше 60 % членів Організації. Рішення Загальних Зборів Організації з питань щодо внесення змін і доповнень в Статут Організації вважаються прийнятими, якщо за таке рішення проголосувало не менш ніж 3/4 присутніх на Зборах членів Організації. У випадку рівності голосів голос Голови Ради Організації є вирішальним.
    7.3. Зміни і доповнення до Статуту Організації затверджуються Радою Асоціації.
    7.4. Зміни і доповнення до Статуту Організації реєструються у встановленому законом порядку.
    8.ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ:
    8.1. Припинення діяльності Організації може бути проведено шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, виділення, перетворення) або ліквідації. При реорганізації Організації вся сукупність прав та обов'язків Організації переходить до її правонаступників.
    8.2. Діяльність Організації може бути припинена за рішенням Зборів Організації, якщо на них присутні не менш як 60% членів Організації і за нього проголосувало не менше 3/4 присутніх членів Організації, за рішенням Ради Асоціації, за рішенням суду та в інших випадках, передбачених діючим законодавством. Рішенням Зборів Організації про припинення діяльності Організації затверджується Радою Асоціації.
    8.3. Кошти та інше майно Організації, в тому числі в разі її ліквідації, не може перерозподілятися між її членами і передається на баланс Асоціації, а у випадках. передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовується в доход держави.
    8.4. Ліквідація Організації здійснюється призначеною Зборами Організації ліквідаційною комісією, а у випадках припинення діяльності Організації за рішенням суду- ліквідатором, що призначається цим судом.
    8.5. З дня призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) до неї переходять повноваження з управління справами Організації.
    8.6. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) публікує інформацію про ліквідацію Організації з зазначенням строку подачі заяв кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно Організації, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс та подає його Зборам Організації або суду, що призначив ліквідатора.
    8.7.Ліквідація Організації вважається завершеною, а Організація такою, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.
    8.8.У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.


    Голова Зборів
    ________________________________________________________

    #